Lopende projectenHerziening van de Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan van het CCE
Het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) beschikt sinds 2010 over de Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan (VKvB). Deze lijst, die vooral wordt toegepast bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen, is aan herziening toe. In 2018 uitgevoerd evaluatieonderzoek liet zien dat de huidige lijst als te complex wordt ervaren, zowel inhoudelijk als in de verwerking en analyse van de scores.
Kalliope Consult maakte een voorstel voor de concrete invulling van de herziening van de VKvB en schreef een plan van aanpak, dat nu wordt uitgevoerd. In het uitvoeringstraject heeft het bureau de rol van extern adviseur.

Inclusie en zorgparken
Op het gebied van inclusie voert Kalliope Consult voortdurend activiteiten uit. In de eerste plaats worden presentaties, artikelen en papers over dit onderwerp verzorgd (alle te downloaden bij Publicaties, sommige ook bij Actuele publicaties).
In de tweede plaats worden specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd. Zo is voorjaar 2017 een studie verricht binnen twee zorgparken van 's Heeren Loo. De onderzoeksvraag was: hoe kunnen de specifieke inrichting en context van zorgparken ertoe bijdragen dat de inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen worden vergroot? De studie was een combinatie van deskresearch en veldonderzoek. Ten behoeve van deze studie is het concept inclusie geoperationaliseerd in drie indicatoren: (1) Integratie en participatie in de community, (2) Vervullen van gewaardeerde sociale rollen en eigen regie, (3) Beschikbaarheid en ontvangst van ondersteuning vanuit de community. De studie in juni 2017 afgerond. Een verkorte versie van het interne onderzoeksrapport is sinds augustus 2018 beschikbaar (zie bij Actuele publicaties).
Inmiddels wordt in een vervolgonderzoek een Inclusiescan ontwikkeld voor de inrichting van de context van inclusie. Wat is er in de inrichting van het zorgpark nodig om optimale inclusie van de bewoners te bereiken? Deze scan kan worden gebruikt als een hanteerbaar en concreet instrument om de discussie over en de reflectie op de mogelijkheden voor verdere inclusie van zorgparken te voeden en te ondersteunen. Het kan een opmaat te zijn tot maatregelen en interventies die tot inclusie kunnen leiden.
Met de Inclusiescan is in de eerste helft van 2019 een pilot uitgevoerd binnen de twee zorgparken van 's Heeren Loo.

De academie voor Zelfstandigheid
Sinds voorjaar 2017 is Kalliope Consult betrokken bij het landelijke bureau van de academie voor Zelfstandigheid. Martin Schuurman maakt deel uit van het expertiseteam dat het bestuur adviseert. Daarnaast voert hij zo nodig ook interne onderzoeksopdrachten uit.

Wetenschappelijke Adviesraad van 'Dit vind ik ervan!'
'Dit vind ik ervan!' is een instrument dat is opgenomen in de zogenoemde waaier van cliëntervaringsinstrumenten van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Instellingen in de gehandicaptenzorg zijn, in het kader van het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, verplicht om een van deze instrumenten toe te passen. Op dit moment wordt 'Dit vind ik ervan!' gebruikt door zo'n 28 instellingen die samen zorg- en ondersteuning leveren aan ongeveer 35.000 cliënten. Martin Schuurman maakt deel uit van de Wetenschappelijke Adviesraad van 'Dit vind ik ervan!'.