Lopende projectenKennis over inclusie bijeengevoegd

Op het gebied van inclusie voert Kalliope Consult voortdurend activiteiten uit.
In de eerste plaats worden presentaties, artikelen en papers over dit onderwerp verzorgd (alle te downloaden bij Publicaties, sommige ook bij Actuele publicaties).
In de tweede plaats worden onderzoeksprojecten uitgevoerd. Zo is in de afgelopen jaren binnen twee zorgparken van 's Heeren Loo een studie verricht met als vraag: hoe kunnen de specifieke inrichting en context van zorgparken ertoe bijdragen dat de inclusie van de bewoners wordt vergroot? De studie was een combinatie van deskresearch en veldonderzoek. Een verkorte versie van het interne onderzoeksrapport is sinds augustus 2018 beschikbaar (zie bij Actuele publicaties). In een vervolgonderzoek is een Inclusiescan ontwikkeld die kan worden gebruikt als een hanteerbaar en concreet instrument om de discussie over en de reflectie op de mogelijkheden voor verdere inclusie binnen een locatie te voeden en te ondersteunen.

In het verlengde van deze activiteiten wordt in 2021 door Kalliope Consult een project uitgevoerd waarin bestaande kennis over inclusie bijeen wordt gevoegd.
Aanleiding hiervoor is de relevantie van het thema inclusie: er is een brede maatschappelijke beweging die meer inclusie wil. In de praktijk lukt die inclusie niet zo (zie o.a. de recente evaluatie door het Sociaal en Cultureel Planbureau van de drie decentralisatiewetten, resultaten van de Participatiemonitor van het Nivel en diverse rapporten van het College van de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-Verdrag in ons land).
Voor toenemende, succesvolle inclusie zijn kennis en informatie over inclusie nodig. Die zijn er ook, maar erg verbrokkeld en verspreid. Bundeling van kennis en informatie is wenselijk. Dat gebeurt in dit project. Naar verwachting zullen resultaten van dit project in de tweede helft van 2021 beschikbaar zijn.