Lopende projectenInclusie en zorgparken
Op het gebied van inclusie voert Kalliope Consult voortdurend activiteiten uit. In de eerste plaats worden presentaties, artikelen en papers over dit onderwerp verzorgd (alle te downloaden bij Publicaties, sommige ook bij Actuele publicaties).
In de tweede plaats worden specifieke onderzoeksprojecten uitgevoerd. Zo is voorjaar 2017 een studie verricht binnen twee zorgparken van 's Heeren Loo. De onderzoeksvraag was: hoe kunnen de specifieke inrichting en context van zorgparken ertoe bijdragen dat de inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen worden vergroot? De studie was een combinatie van deskresearch en veldonderzoek. Ten behoeve van deze studie is het concept inclusie geoperationaliseerd in drie indicatoren: (1) Integratie en participatie in de community, (2) Vervullen van gewaardeerde sociale rollen en eigen regie, (3) Beschikbaarheid en ontvangst van ondersteuning vanuit de community. De studie in juni 2017 afgerond. Een verkorte versie van het interne onderzoeksrapport is sinds augustus 2018 beschikbaar (zie bij Actuele publicaties).
Inmiddels wordt in een vervolgonderzoek een handreiking ontwikkeld voor de inrichting van de context van inclusie. Wat is er in de inrichting van het zorgpark nodig om optimale inclusie van de bewoners te bereiken? Deze handreiking kan ook als scan worden gebruikt, waardoor het een hanteerbaar en concreet instrument is om enerzijds de discussie over en de reflectie op de mogelijkheden voor verdere inclusie van zorgparken te voeden en te ondersteunen, anderzijds een opmaat te zijn tot maatregelen en interventies die tot inclusie kunnen leiden.

Herziening van de Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan
Door het CCE is ongeveer vijf jaar geleden de VKvB (Vragenlijst Kwaliteit van Bestaan voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen) ontwikkeld. De lijst is sindsdien veelvuldig toegepast en is nu aan herziening toe. De eerste stap is het in kaart brengen van wat er precies moet gebeuren: het maken van de lijst met eisen die aan de nieuwe versie van de VKvB moeten worden gesteld en aangeven wat dat betekent voor de inrichting en inhoud van de lijst. Kalliope Consult voert dit, in opdracht van het CCE, uit.

De academie voor Zelfstandigheid
Sinds voorjaar 2017 is Kalliope Consult betrokken bij het landelijke bureau van de academie voor Zelfstandigheid. Martin Schuurman maakt deel uit van het expertiseteam dat het bestuur adviseert. Daarnaast voert hij zo nodig ook interne onderzoeksopdrachten uit.

Wetenschappelijke Adviesraad van 'Dit vind ik ervan!'
'Dit vind ik ervan!' is een instrument dat is opgenomen in de zogenoemde waaier van cliëntervaringsinstrumenten van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Instellingen in de gehandicaptenzorg zijn, in het kader van het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, verplicht om een van deze instrumenten toe te passen. Op dit moment wordt 'Dit vind ik ervan!' gebruikt door zo'n 28 instellingen die samen zorg- en ondersteuning leveren aan ongeveer 35.000 cliënten. Martin Schuurman maakt deel uit van de Wetenschappelijke Adviesraad van 'Dit vind ik ervan!'.