Lopende projectenEMB in het vizier
In opdracht van het Kennisplein Gehandicaptensector voert Kalliope Consult een inventariserend onderzoek uit, met als doel:
1. Actuele kennis voor de zorg en ondersteuning aan mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen te bundelen en deze via het Kennisplein Gehandicaptensector beschikbaar te stellen.
2. Inventariseren van de kennisbehoeften op dit gebied.
3. Op basis van het verkregen materiaal een leidraad voor professionals te ontwikkelen en het bestaande online kennisdossier door te ontwikkelen.
Het onderzoek richt zich, door middel van digitale vragenlijsten, op directe begeleiders, staf/gedragsdeskundigen, managers, verwanten, onderzoekers en medewerkers van kenniscentra en professionals in het sociaal domein (cliëntondersteuners, adviseurs en overige). Het project is onderdeel van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’. Het is een samenwerkingsverband tussen het Kennisplein Gehandicaptensector en het Platform EMG. Het onderzoeksrapport wordt eind 2017 verwacht.

Inclusie en zorgparken
Op het gebied van inclusie en het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ voert Kalliope Consult voortdurend activiteiten uit. In de eerste plaats worden presentaties, artikelen en papers over dit onderwerp verzorgd (alle te downloaden bij Publicaties, sommige ook bij Actuele publicaties).
In de tweede plaats worden ook onderzoeksprojecten uitgevoerd. Zo is voorjaar 2017 een studie verricht binnen twee zorgparken van ’s Heeren Loo. De centrale onderzoeksvraag was: hoe kunnen de specifieke inrichting en context van zorgparken ertoe bijdragen dat de inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen worden vergroot? De studie was een combinatie van deskresearch en veldonderzoek. Ten behoeve van deze studie is het concept inclusie geoperationaliseerd in drie indicatoren: (1) Integratie en participatie in de community, (2) Vervullen van gewaardeerde sociale rollen en eigen regie, (3) Beschikbaarheid en ontvangst van ondersteuning vanuit de community. De studie in juni 2017 afgerond. Het onderzoeksrapport is vooralsnog intern. Wel is een samenvatting beschikbaar (zie bij Actuele publicaties).

De academie voor Zelfstandigheid
Sinds voorjaar 2017 is Kalliope Consult betrokken bij het landelijke bureau van de academie voor Zelfstandigheid. Martin Schuurman maakt deel uit van het expertiseteam dat het bestuur adviseert. Daarnaast heeft hij ook enkele interne onderzoeksopdrachten uitgevoerd.

Studies rond de kenniscirkel
Kalliope Consult is betrokken bij het promotieonderzoek ‘Studies rond de kenniscirkel’ dat door Marion Kersten, senior-beleidsmedewerker van de VGN, wordt uitgevoerd aan de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van de Universiteit Tilburg. Doel van dit onderzoek is om het delen en toepassen van kennis in de gehandicaptenzorg te verbeteren. Promotoren zijn prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Matthieu Weggeman.
Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies: (1) deskresearch naar kennisbeleid in het verleden, (2) een systematische review naar de organisatiefactoren die het delen en toepassen van kennis bevorderen en belemmeren, (3) een vragenlijst- onderzoek naar de succesfactoren en belemmerende factoren voor het delen en toepassen van kennis binnen Nederlandse gehandicaptenzorgorganisaties, en (4) een ontwerpstudie naar het instrumentarium waarmee organisaties het delen en toepassen van kennis verbeteren.
Kalliope Consult biedt inhoudelijke ondersteuning bij de tweede deelstudie.