Lopende projectenVooronderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg
In juli 2016 is de Kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg verschenen. Daarin zijn acties genoemd die worden uitgewerkt in het zogenaamde Coalitieoverleg Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg, waarvan Ieder(in), LSR, LFB, VGN, MEE Nederland, KansPlus, V&VN, NVAVG, Zorginstituut, ZN, IGZ en VWS deel uitmaken.
Een van de acties betreft het laten uitvoeren van een onderzoek naar de ‘staat van de gehandicaptenzorg’. Zorgwekkende signalen en goede praktijken worden in kaart gebracht en onderzocht wordt of bepaalde groepen cliënten tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van vragen die veldpartijen gezamenlijk opstellen. Gaandeweg bleek eerst een vooronderzoek gewenst, waarin bestaande onderzoeksrapporten verzameld en geanalyseerd worden en op basis van de resultaten kan worden gekomen tot de juiste onderzoeksvragen voor het meer omvangrijke onderzoek zoals genoemd in de Kwaliteitsagenda. Dit vooronderzoek is, in opdracht van het Ministerie van VWS, uitgevoerd door Kalliope Consult. Het rapport is openbaar en inmiddels aan de opdrachtgever aangeboden (zie bij Actuele publicaties).

Wetenschappelijke Adviesraad van ‘Dit vind ik ervan!’
‘Dit vind ik ervan!’ is een instrument dat is opgenomen in de zogenoemde waaier van cliëntervaringsinstrumenten van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Instellingen in de gehandicaptenzorg zijn, in het kader van het vernieuwd Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022, verplicht om een van deze instrumenten toe te passen. Op dit moment wordt ‘Dit vind ik ervan!’ gebruikt door zo’n 28 instellingen die samen zorg- en ondersteuning leveren aan ongeveer 35.000 cliënten. Martin Schuurman maakt deel uit van de Wetenschappelijke Adviesraad van ‘Dit vind ik ervan!’

Inclusie en zorgparken
Op het gebied van inclusie en het ‘VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ voert Kalliope Consult voortdurend activiteiten uit. In de eerste plaats worden presentaties, artikelen en papers over dit onderwerp verzorgd (alle te downloaden bij Publicaties, sommige ook bij Actuele publicaties).
In de tweede plaats worden onderzoeksprojecten uitgevoerd. Zo is voorjaar 2017 een studie verricht binnen twee zorgparken van ’s Heeren Loo. De onderzoeksvraag was: hoe kunnen de specifieke inrichting en context van zorgparken ertoe bijdragen dat de inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen worden vergroot? De studie was een combinatie van deskresearch en veldonderzoek. Ten behoeve van deze studie is het concept inclusie geoperationaliseerd in drie indicatoren: (1) Integratie en participatie in de community, (2) Vervullen van gewaardeerde sociale rollen en eigen regie, (3) Beschikbaarheid en ontvangst van ondersteuning vanuit de community. De studie in juni 2017 afgerond. Het onderzoeksrapport is vooralsnog intern. Wel is een samenvatting beschikbaar (zie bij Actuele publicaties). Inmiddels wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd.

De academie voor Zelfstandigheid
Sinds voorjaar 2017 is Kalliope Consult betrokken bij het landelijke bureau van de academie voor Zelfstandigheid. Martin Schuurman maakt deel uit van het expertiseteam dat het bestuur adviseert. Daarnaast heeft hij ook enkele interne onderzoeksopdrachten uitgevoerd.

Studies rond de kenniscirkel
Kalliope Consult is betrokken bij het promotieonderzoek ‘Studies rond de kenniscirkel’ dat door Marion Kersten, senior-beleidsmedewerker van de VGN, wordt uitgevoerd aan de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking van de Universiteit Tilburg. Doel van dit onderzoek is om het delen en toepassen van kennis in de gehandicaptenzorg te verbeteren. Promotoren zijn prof. dr. Petri Embregts en prof. dr. Matthieu Weggeman.
Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies: (1) deskresearch naar kennisbeleid in het verleden, (2) een systematische review naar de organisatiefactoren die het delen en toepassen van kennis bevorderen en belemmeren, (3) een vragenlijst- onderzoek naar de succesfactoren en belemmerende factoren voor het delen en toepassen van kennis binnen Nederlandse gehandicaptenzorgorganisaties, en (4) een ontwerpstudie naar het instrumentarium waarmee organisaties het delen en toepassen van kennis verbeteren. Kalliope Consult bood inhoudelijke ondersteuning bij de tweede deelstudie. De resultaten van deze deelstudie hebben geleid tot een publicatie in het Journal of Intellectual Disability Research (zie bij Actuele publicaties).